Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Ngoi lên điểm danh cái nào :))


Này em, em hãy nhận lời 

                                                   Anh làm trâu ngựa suốt đời kéo em :))